User Info: tasmeemreza

Name: tasmeemreza

Reputation: 0

View Submissions

79 problems solved.

Total points: 1323.6

General (30 points)
CCC Stage 1 (10 points)
CCC Stage 2 (10 points)
COCI/COI (483.5 points)
IOI (651.1 points)
NOI (99 points)
Other (40 points)